Online Marketing & Business Strategy

Ph: +91...4949
Email: info@hmi-tech.net
Topic:
Topics matching: Quiz size: Choices: Color scheme: flipquiz: Link
Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Chapter_06'

Title: Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Chapter_06'

Question 1
Choices
Answer
1. To limp
1Kugira isereri
2Gucumbagira
3Kwivuza
4kurwara
5Kubabara
2. To have fever
1kurwara
2Kugira isereri
3Kubabara
4Kuremba
5Kugira umuriro
3. To feel bad
1Kuremba
2Kumererwa nabi
3Kuvunika
4Kugira isereri
5Gucumbagira
4. To be sick
1Gucumbagira
2Kubabara
3kurwara
4Kwivuza
5Kubyimbirwa
5. To be extremely sick
1Kuvunika
2Kuremba
3Kubabara
4Kumererwa nabi
5Kugira isereri
Question 6
Choices
Answer
6. To suffer/to feel pain
1Gucumbagira
2Kubyimbirwa
3Kubabara
4Gukonja
5Kugira isereri
7. To feel dizziness
1Kwivuza
2Kumererwa nabi
3Kugira isereri
4Kugira umuriro
5kurwara
8. To be cold
1Kubyimbirwa
2Kuremba
3Kubabara
4Gukonja
5Gucumbagira
9. To be broken (part of the body)
1Kuvunika
2Kugira isereri
3Kwivuza
4Kubabara
5Gucumbagira
10. To swell
1Kuremba
2Kugira isereri
3Kubyimbirwa
4Gukonja
5Kumererwa nabi
Question 11
Choices
Answer
11. To see the doctor for treatment
1Kwivuza
2Kuvunika
3Kumererwa nabi
4Kugira isereri
5Kugira umuriro