Online Marketing & Business Strategy

Ph: +91...4949
Email: info@hmi-tech.net
Topic:
Topics matching: Quiz size: Choices: Color scheme: flipquiz: Link
Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Chapter_09'

Title: Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Chapter_09'

Question 1
Choices
Answer
1. Feed/give food
1Kwambara
2Kugaburira
3Ku cyumweru
4Kugemurira
5Kumenyera
2. Get used to/have habit
1Kwituma
2Gusura
3Kumenyera
4Kwambara
5Gukaraba intoki
3. Eat
1Ibinyobwa bidasindisha
2Kumenyera
3Kuwa kane
4Kuwa kabiri
5Kurya/Gufungura
4. Dress/put on/wear clothes
1Kuwa gatandatu (Kuwa nyuma)
2Kwisukura
3Kuwa kane
4Gukaraba intoki
5Kwambara
5. Wash one?s body/take a shower
1Kwiyuhagira
2Kuwa mbere
3Kumenyera
4Kurya/Gufungura
5Kuganiriza
Question 6
Choices
Answer
6. Sunday
1Kurya/Gufungura
2Kumenyera
3Kugaburira
4Ku cyumweru
5Kugemurira
7. Visit
1Kuwa kabiri
2Kuganiriza
3Gusura
4Ku cyumweru
5Ibinyobwa bidasindisha
8. Go to bed
1Kwisukura
2Kuwa kabiri
3Kuwa gatandatu (Kuwa nyuma)
4Kuwa gatanu
5Kuryama
9. Tuesday
1Kuwa kabiri
2Kuwa gatandatu (Kuwa nyuma)
3Ku cyumweru
4Kuryama
5Gusura
10. Wash hands
1Kumenyera
2Kuwa gatandatu (Kuwa nyuma)
3Kwituma
4Kurya/Gufungura
5Gukaraba intoki
Question 11
Choices
Answer
11. Friday
1Kwiyuhagira
2Kwituma
3Kuwa gatanu
4Kwakira
5Kumenyera
12. Saturday
1Kuganiriza
2Kumenyera
3Kuwa gatandatu (Kuwa nyuma)
4Ku cyumweru
5Kugemurira
13. Bring/take food to someone
1Kuwa mbere
2Kwakira
3Kuwa gatandatu (Kuwa nyuma)
4Kwituma
5Kugemurira
14. Thursday
1Kuwa kane
2Ibinyobwa bisembuye
3Kuganiriza
4Kuwa mbere
5Gusura
15. Monday
1Kuganiriza
2Kwituma
3Kwakira
4Kuwa mbere
5Kuwa kabiri
Question 16
Choices
Answer
16. Release oneself
1Gukaraba intoki
2Kuwa kabiri
3Ibinyobwa bidasindisha
4Kwituma
5Kuwa mbere
17. Alcoholic drinks
1Kwambara
2Kuganiriza
3Ibinyobwa bisembuye
4Kuwa mbere
5Kuryama
18. Talk with
1Kuganiriza
2Kuwa kane
3Kurya/Gufungura
4Kuwa gatandatu (Kuwa nyuma)
5Ibinyobwa bidasindisha
19. Wash/clean oneself
1Gukaraba intoki
2Kwakira
3Kwisukura
4Kuwa mbere
5Kumenyera
20. Soft drinks
1Ibinyobwa bisembuye
2Kuganiriza
3Ibinyobwa bidasindisha
4Kuwa gatanu