Online Marketing & Business Strategy

Ph: +91...4949
Email: info@hmi-tech.net
Topic:
Topics matching: Quiz size: Choices: Color scheme: flipquiz: Link
Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Chapter_17'

Title: Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Chapter_17'

Question 1
Choices
Answer
1. To be broken
1Urugi
2Cyagutse
3Kumeneka
4Amabati
5Meza
2. Small
1Ndende
2Urukuta
3Imfunguzo
4Mbi
5Ntoya
3. Not to be locked
1Ntoya
2Ngufi
3Kudafungika
4Meza
5Cyagutse
4. Big
1Ndende
2Urukuta
3Ngufi
4Nini
5Kwangirika
5. To repair
1Kudafungika
2Nini
3Gusana
4Kigari
5Ndende
Question 6
Choices
Answer
6. The room
1Nini
2Icyumba
3Urukuta
4Kumeneka
5Imfunguzo
7. Short
1Imfunguzo
2Urukuta
3Ngufi
4Idirishya
5Kwangirika
8. Wide
1Kigari
2Amabati
3Urugi
4Meza
5Cyagutse
9. Room
1Urukuta
2Icyumba
3Kigari
4Ndende
5Gusana
10. Keys
1Ngufi
2Meza
3Kigari
4Amabati
5Imfunguzo
Question 11
Choices
Answer
11. Large
1Urugi
2Kigari
3Amategura
4Gusaduka
5Mbi
12. To be damaged
1Kwangirika
2Kigari
3Urukuta
4Urugi
5Amategura
13. To crack
1Gusana
2Mbi
3Gusaduka
4Ntoya
5Urukuta
14. Sheet metal
1Icyumba
2Idirishya
3Kudafungika
4Amabati
5Amategura
15. Wall
1Urukuta
2Idirishya
3Cyagutse
4Mbi
5Icyumba
Question 16
Choices
Answer
16. Bad
1Urukuta
2Imfunguzo
3Kigari
4Mbi
5Urugi
17. nice
1Meza
2Urukuta
3Kwangirika
4Ndende
5Idirishya
18. Door
1Urukuta
2Urugi
3Ngufi
4Meza
5Icyumba
19. Window
1Idirishya
2Ntoya
3Ngufi
4Icyumba
5Urukuta
20. Long
1Ntoya
2Icyumba
3Ndende
4Urukuta
5Idirishya