Online Marketing & Business Strategy

Ph: +91...4949
Email: info@hmi-tech.net
Topic:
Topics matching: Quiz size: Choices: Color scheme: flipquiz: Link
Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Conjunctions'

Title: Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Conjunctions'

Question 1
Choices
Answer
1. in order that, so that
1kugira ngo
2impamvu
3iyo
4ko
5kubera ko
2. then
1maze
2ariko
3kubera ko
4iyo
5impamvu
3. when (with conditional only)
1impamvu
2iyo
3kugira ngo
4kubera ko
5maze
4. but
1ko
2aho
3impamvu
4ariko
5icyo
5. because
1aho
2mu gihe
3icyo
4ko
5kubera ko
Question 6
Choices
Answer
6. what
1uko
2kubera ko
3icyo
4iyo
5ko
7. while
1aho
2icyo
3mu gihe
4igihe
5maze
8. how
1ariko
2ko
3impamvu
4uko
5niba
9. that
1ko
2kubera ko
3niba
4impamvu
5kugira ngo
10. when
1kubera ko
2kugira ngo
3impamvu
4igihe
5icyo
Question 11
Choices
Answer
11. why
1impamvu
2igihe
3kubera ko
4maze
5ariko
12. where
1aho
2icyo
3iyo
4igihe
5niba
13. if (with conditional only)
1kuko
2kubera ko
3mu gihe
4niba
5ariko