Online Marketing & Business Strategy

Ph: +91...4949
Email: info@hmi-tech.net
Topic:
Topics matching: Quiz size: Choices: Color scheme: flipquiz: Link
Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Kinyarwanda_directions_and_transportation_r'

Title: Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Kinyarwanda_directions_and_transportation_r'

Question 1
Choices
Answer
1. Let's go
1Sinshaka gutaha
2NvooyXYZ.
3Munzu
4Ipikipiki
5tugende
2. I don't want to go
1Uvuye he?
2Sinshaka gutaha
3Bisi
4Hanze y'icyumba
5Hagarara!
3. Where are you coming from?
1Bisi
2Gusohoka
3Indege
4Uvuye he?
5Hanze y'icyumba
4. Wait!
1tugende
2Buretse!
3Ipikipiki
4Tagisi
5Uvuye he?
5. Car (Motorcar)
1Buretse!
2Sinshaka gutaha
3Uvuye he?
4Imodoka
5Indege
Question 6
Choices
Answer
6. Right
1Utuye he?
2Ni hafi?
3Iburyo
4NvooyXYZ.
5Ngiye igisenyi
7. Stop!
1mumugi
2Utuye he?
3Iruka!
4Iruhandi rwa XYZ.
5Hagarara!
8. Plane
1Ntuye XYZ.
2Indege
3Ni hafi?
4Buretse!
5NvooyXYZ.
9. I live XYZ.
1Bisi
2Hanze y'icyumba
3Hagatiya
4Iruhandi rwa XYZ.
5Ntuye XYZ.
10. Between
1Hagatiya
2Iburyo
3Imodoka
4Hagarara!
5Munzu
Question 11
Choices
Answer
11. I am coming from XYZ.
1NvooyXYZ.
2Iruka!
3Hagatiya
4Gusohoka
5Iburyo
12. It is near XYZ.
1Iruka!
2Tagisi
3Imodoka
4Iruhandi rwa XYZ.
5Hanze y'icyumba
13. Motorcycle Taxi
1Bisi
2NvooyXYZ.
3Utuye he?
4Ipikipiki
5Ngiye igisenyi
14. To the city
1tugende
2mumugi
3Hagarara!
4Munzu
5Buretse!
15. Bus
1Ipikipiki
2Bisi
3Hanze y'icyumba
4Hagatiya
5Tagisi
Question 16
Choices
Answer
16. Run!
1tugende
2Hagarara!
3Hagatiya
4Iruka!
5Munzu
17. Where do you live?
1Tagisi
2Utuye he?
3Imodoka
4Ngiye igisenyi
5Buretse!
18. To leave the house
1Gusohoka
2Utuye he?
3Bisi
4Uvuye he?
5Buretse!
19. Outside the room
1Imodoka
2Sinshaka gutaha
3Hagatiya
4Tagisi
5Hanze y'icyumba
20. It's close?
1Iruka!
2Indege
3Ni hafi?
4Sinshaka gutaha
5Imodoka