Online Marketing & Business Strategy

Ph: +91...4949
Email: info@hmi-tech.net
Topic:
Topics matching: Quiz size: Choices: Color scheme: flipquiz: Link
Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Ndi'

Title: Quiz on 'Rwanda Kinyarwanda Ndi'

Question 1
Choices
Answer
1. another home
1undi mupira
2(iy)indi nka
3andi magi
4ibindi bintu
5urundi rugo
2. other eggs
1(iy)indi nka
2indi mipira
3ukundi kwezi
4izindi nka
5andi magi
3. another cow
1ahandi hantu
2irindi gi
3urundi rugo
4ubundi buriri
5(iy)indi nka
4. another man
1undi muntu
2undi mupira
3(iy)indi nka
4ikindi kintu
5irindi gi
5. other things
1undi mupira
2ahandi hantu
3andi magi
4ibindi bintu
5undi muntu
Question 6
Choices
Answer
6. another thing
1ibindi bintu
2andi magi
3ahandi hantu
4abandi bantu
5ikindi kintu
7. another shirt
1andi magi
2undi mupira
3indi mipira
4(iy)indi nka
5irindi gi
8. other districts
1irindi gi
2ukundi kwezi
3undi muntu
4izindi nka
5utundi turere
9. another month
1ahandi hantu
2ubundi buriri
3ukundi kwezi
4urundi rugo
5undi mupira
10. another egg
1ukundi kwezi
2utundi turere
3indi mipira
4irindi gi
5undi muntu
Question 11
Choices
Answer
11. another district
1akandi karere
2andi magi
3ikindi kintu
4ahandi hantu
12. other people
1akandi karere
2utundi turere
3ukundi kwezi
4abandi bantu
5andi magi
13. other shirts
1utundi turere
2ubundi buriri
3andi magi
4izindi nka
5indi mipira
14. other cows
1undi mupira
2ubundi buriri
3ibindi bintu
4izindi nka
5(iy)indi nka
15. another place
1ubundi buriri
2ahandi hantu
3utundi turere
4ibindi bintu
5urundi rugo
Question 16
Choices
Answer
16. another bed
1indi mipira
2izindi nka
3utundi turere
4ibindi bintu
5ubundi buriri